Var används musikterapi i Sverige idag?

Musikterapi kan ge möjlighet att mobilisera motivation och resurser där detta annars är mycket svårt. Detta är relevant i behandling av klienter/patienter inom exempelvis rehabilitering, habilitering, psykiatrisk vård och äldreomsorg. Gemensamt för dessa, annars ganska olika områden, är att musiken erbjuder en motiverande form av interaktion som kan användas i arbetet med den enskildes funktion, samtidigt som ramar för gemenskap och delaktighet kan byggas. I andra kliniska situationer, t ex palliativ vård och psykiatri, erbjuder musik tillgång till minnen, möjlighet till reflektion och bearbetning samt en upplevelse av mening som kan vara av stor betydelse för den enskilda klienten/patienten.

Musikterapi bedrivs idag inom en rad olika områden i både offentlig och privat regi: medicinsk behandling, neurologisk rehabilitering och habilitering, cancervård, psykiatri, geriatrik, äldreomsorg samt i peda­gogisk verksamhet. En del musikterapeuter arbetar i privat praktik med psykoterapeutisk inriktning.

Musikterapeuter ingår ofta i tvärprofessionella behandlingsteam och bidrar där med sin kunskap om klientens/patientens personliga och sociala utveckling. Primära samarbetspartner är läkare, psykiatriker, psykologer, pedagoger, sjukgymnaster, sjuksköterskor, logopeder m fl.