Stadgar

Stadgar Sveriges Akademiska Musikterapeuter Yrkesförening för akademiskt utbildade musikterapeuter

 

§ 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTESORT
Föreningens namn är Sveriges Akademiska Musikterapeuter (SAM) – yrkesförening för akademiskt utbildade musikterapeuter. Föreningens sätesort är Stockholm.

 

§ 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
Föreningen Sveriges Akademiska Musikterapeuter är en partipolitiskt och religiöst obunden yrkesförening. Föreningens ändamål är att:

- Upprätta ett yrkesregister över medlemmarna

- Upprätta ett etiskt råd i enlighet med betänkande från socialdepartementets behörighetsutredning 2009

- Värna musikterapi som akademiskt kunskapsområde

- Sprida kunskap om musikterapi och musikterapeutisk forskning

- Arbeta för att främja medlemmarnas yrkesidentitet

- Arbeta för kontakt och gemenskap bland medlemmar

 

§ 3 MEDLEMSKAP
Föreningen vänder sig till musikterapeuter som har utbildning i musikterapi på avancerad nivå med utgångspunkt i en humanistisk grundsyn. Utbildningen ska vara processinriktad samt syfta till integrering av musikalisk och terapeutisk kompetens. Medlemskap kan innehas på fem nivåer:

I. Musikterapeut enligt ovan nämnda beskrivning med avlagd magister/masterexamen, vilket ger möjlighet att upptas i ett av SAM upprättat nationellt register, Registrerad Musikterapeut enligt SAM (RMT-SAM).

II. Musikterapeut enligt ovan nämnda beskrivning med avlagd kandidatexamen*.

III. Studerande på musikterapeututbildning enligt ovan nämnda beskrivning har rätt till studerandemedlemskap med halv medlemsavgift. Musikterapeutstudenter får efter avlagd magisterexamen ansöka om fullt medlemskap enligt I alt. II

IV. Seniormedlemskap. Pensionerad musikterapeut som är, eller har varit medlem i SAM, kan ansöka om halv medlemsavgift.

V. Hedersmedlemskap. Pensionerad musikterapeut som är, eller har varit medlem i SAM, och som gjort särskild insats för musikterapin i Sverige kan tilldelas kostnadsfritt, livslångt hedersmedlemskap. Styrelsen gör bedömning och tar beslut om vem som ska tilldelas hedersmedlemskapet.

Medlemmarna har rätt att närvara och rösta vid årsmöten samt ge förslag och uppdrag till styrelsen. Dessa förslag tas upp och bereds av styrelsen under styrelsesammanträden och årsmöten. Från 2011 fastställs medlemsavgiften i samband med föreningens årsmöte.

* Övergångsregel: Musikterapeut som fullföljt sin musikterapeutiska utbildning före 2010 (dvs. på kandidatnivå) och varit dokumenterat yrkesverksam 50 % eller mer som musikterapeut i minst 5 år kan antas som Registrerad Musikterapeut, RMT-SAM

 

§ 4 UTESLUTNING
Årsmötet kan utesluta den medlem som på ett allvarligt sätt motverkar föreningens syften.Sådana beslut fattas med enkel majoritet. Om styrelsen anser att ett beslut om uteslutning inte kan vänta till årsmötet kan den med kvalificerad majoritet (2/3) avlägsna medlemmen ur medlemsregistret fram till nästa årsmöte då frågan om uteslutning tas upp.

 

§ 5 EKONOMI
Föreningens räkenskapsår är kalenderåret. Budget fastställs av årsmötet. Styrelsen kan besluta om förändringar i budgeten. Firmatecknare är ordförande och kassör tillsammans eller var för sig.

 

§ 6 ÅRSMÖTET
Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Årsmöte hålls varje år, senast den 30 maj. Kallelse till årsmöte ska skickas ut till medlemmarna, senast fyra veckor före årsmötet. Förslag från medlemmarna, (motioner) eller från styrelsen (propositioner) ska skickas ut senast två veckor före årsmötet. Om så inte har skett, får förslagen endast tas upp till behandling om årsmötet beslutar så med kvalificerad majoritet (2/3). Vid årsmötet har varje medlem en röst. Följande frågor ska förekomma:

1. Årsmötets öppnande

2. Justering av närvarolista och röstlängd

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.

6. Fastställande av dagordningen

7. Verksamhetsberättelsen och ekonomisk berättelse

8. Revisorns berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

10. Motioner och propositioner

11. Verksamhetsplan

12. Budget och medlemsavgift

13. Val

a) Ordförande

b) Kassör

c) En ordinarie styrelseledamot

d) Två suppleanter

e) En revisor

f) Två ledamöter till valberedning

14. Övriga frågor

15. Mötet avslutas

 

§ 7 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte kan hållas för att behandla särskilda frågor och beslut av årsmöte eller styrelse, eller efter skriftlig begäran från revisorn eller minst hälften av medlemmarna. Det extra årsmötet ska hållas inom sex veckor efter en sådan begäran. Vid möten får endast de frågor behandlas som varit den direkta orsaken till det extra årsmötet. Kallelse och handlingar i frågorna ska skickas ut till medlemmarna senast tre veckor före det extra årsmötet.

 

§ 8 VALBEREDNING
Valberedningen ska bestå av två ledamöter, varav en är sammankallande. Valberedningen väljs av årsmötet. Valberedningen har till uppgift att föreslå om- eller nyval av ordförande, kassör, styrelseledamöter, suppleanter samt revisor. Till valberedningen kan inte en styrelseledamot väljas. Valberedningens förslag ska lämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas övriga årsmöteshandlingar till årsmötet.

 

§ 9 STYRELSE
Styrelsen väljs av årsmötet för en period av ett respektive två år. Styrelsen är näst årsmötet föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör, en ledamot samt två suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre av dess medlemmar är närvarande.Styrelsen, som själv bestämmer över sammanträdesordningen, ska sammanträda minst två gånger per år. Styrelsens resekostnader ersätts av föreningen i mån av tillgångar. Vid omröstning tillämpas enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid sluten omröstning, då lotten skiljer.

 

§ 10 ARBETSGRUPPER
Årsmötet eller styrelsen kan utse arbetsgrupper som ansvarar för särskilda aktiviteter.

 

§ 11 REVISION
Revisorn ska årligen granska styrelsens samt arbetsgruppernas verksamheter och förvaltning. Revisorn ska kontrollera att beslut fattade på årsmötet och styrelsesammanträdena blir verkställda. Om föreningens budget överskrider 300 000 kronor ska revisorn vara auktoriserad eller godkänd. Revisionsberättelse ska medföljas årsmöteshandlingarna.

 

§ 12 STADGEÄNDRING
För stadgeändring krävs beslut med kvalificerad majoritet (2/3) vid årsmöte. Stadgeändringar är giltiga efter det beslutande årsmötet.

 

§ 13 UPPLÖSNING
För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra årsmöten, varav ett ska vara ordinarie. Beslut vid röstning om upplösning kräver kvalificerad majoritet (2/3). Föreningens handlingar ska efter upplösning överlåtas till Stockholms stadsarkiv. Vid beslut om upplösning ska kvarvarande medel och egendom tillfalla annan förening med liknande ändamål, enligt årsmötets beslut.

 

Stadgarna antagna 2010. Reviderade 2011, 2014 och 2019.