Musikterapi

Vad är musikterapi?

Musikterapi är en vetenskapligt grundad behandlingsform som bygger på musikens förmåga att skapa kontakt och kommunikation. Man använder musikupplevelse, musikaliskt skapande och samspel i hälsofrämjande, personlighetsutvecklande eller bearbetande syfte. Musikterapi tar sin utgångspunkt i klientens/patientens egen musikaliska bakgrund och identitet, dennes upplevelse av hur musiken fungerar, samt den situation som musikutövandet försiggår i. Musicerande, musiklyssning men också samtal kan ingå i en session. Den som vill börja i musikterapi behöver inte ha några musikaliska förkunskaper.

 

Målgrupp

Musikterapi vänder sig till alla åldersgrupper; barn, vuxna och äldre, och kan förekomma bådeindividuellt och i grupp. Den som önskar musikterapi kan tillsammans med terapeuten välja vilken inriktning behandlingen ska ha; exempelvis systemisk terapi, rehabilitering, specialpedagogisk inriktning, psykoterapeutisk behandling, självutveckling, friskvård med mera.

 

 

Syfte och målsättning

En musikterapeutisk behandling går ut på att genom musik eller musikaliska element, söka tillgodose klienters/patienters fysiska, emotionella, mentala, sociala eller kognitiva behov. Detta sker genom möjliggörande och/eller främjande av kommunikation, relaterande, inlärning, mobilisering, uttryck eller andra relevanta terapeutiska mål.

 

Målet är att genom förebyggande insatser, rehabilitering eller behandling, ge klienter/patienter möjlighet att utveckla egna resurser och/eller att återerövra funktioner så de kan uppnå bättre intra- och interpersonell integrering samt erhålla förbättrad livskvalitet.